Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
0718 ca25 500

mariatallchief:

Miami City Ballet | Alexei Ratmansky’s “The Fairy’s Kiss”

April 16 2017

3477 a173
Reposted fromcalifornia-love california-love
3544 78ae
Reposted fromcalifornia-love california-love
3588 b78a
Reposted fromcalifornia-love california-love
3613 bd59
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl